Chúng tôi thu thập thông tin gì từ quý vị

Thông tin chung.

Chúng tôi nhận và lưu trữ mọi thông tin mà quý vị nhập vào website: huyetlang.com của chúng tôi hoặc cung cấp cho chúng tôi theo hình thức khác. Thông tin này bao gồm những thông tin có thể dùng để nhận dạng quý vị với tư cách là một cá nhân hoặc để liên hệ trực tiếp với quý vị (”thông tin cá nhân”).

Thông tin cá nhân bao gồm thông tin mà quý vị cung cấp cho chúng tôi như họ và tên, số điện thoại, địa chỉ gửi thư và địa chỉ thư điện tử, tên người dùng và mật khẩu và thông tin thanh toán của quý vị (như số thẻ tín dụng của quý vị, tên chủ thẻ và ngày hết hạn của thẻ).

Quý vị có thể lựa chọn không cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, nhưng thông thường, một số thông tin về quý vị là bắt buộc để quý vị có thể nhận được những ưu đãi thích hợp từ Thuốc Thần Thánh cũng như các đối tác của Thuốc Thần Thánh và tận hưởng các lợi ích khác khi là thành viên đã đăng ký. Ngoài ra, một số thông tin là bắt buộc để quý vị có thể đặt câu hỏi cho chúng tôi hoặc khởi tạo các giao dịch khác trên website huyetlang.com của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể thu thập những thông tin khác như địa chỉ IP của quý vị, thông tin xác định thiết bị của quý vị và lịch sử duyệt website huyetlang.com trong phạm vi thông tin đó đề cập đến quý vị.

Thông tin về người khác.

Quý vị sẽ có cơ hội cung cấp thông tin về địa chỉ liên hệ và thông tin liên quan đến du lịch cho những người khác thông qua website huyetlang.com của chúng tôi. Nếu quý vị đặt chỗ cho một người khác thông qua Thuốc Thần Thánh, quý vị sẽ cần gửi thông tin cá nhân của người đó. Quý vị phải có sự đồng ý của những cá nhân đó trước khi cung cấp cho chúng tôi những thông tin cá nhân của họ vì mọi quyền truy cập để xem hoặc sửa đổi thông tin của họ sẽ chỉ được thực hiện thông qua tài khoản của quý vị.

Thông tin từ các nguồn khác.

Chúng tôi cũng có thể định kỳ lấy thông tin về quý vị từ các tổ chức liên kết, đối tác kinh doanh và bên thứ ba độc lập khác và bổ sung các thông tin đó vào thông tin khác về quý vị. Ví dụ: nếu quý vị truy cập Thuốc Thần Thánh bằng cách “nhấp chuột” từ website huyetlang.com do một trong các đối tác kinh doanh của chúng tôi điều hành và quý vị đã đăng ký với đối tác đó thì thông tin về quý vị đã được quý vị cung cấp cho đối tác đó có thể được chia sẻ với chúng tôi, chẳng hạn như thông tin về địa chỉ liên hệ và thông tin nhân khẩu. Một ví dụ khác: nếu quý vị truy cập các dịch vụ của bên thứ ba, chẳng hạn như các dịch vụ truyền thông xã hội thông qua website huyetlang.com của chúng tôi hoặc trước khi vào website huyetlang.com của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin như tên người dùng, mật khẩu và thông tin khác của quý vị được cung cấp cho chúng tôi qua các dịch vụ đó. Chúng tôi sẽ làm việc với các đối tác hiện có và đối tác tiềm năng trong tương lai của mình để cải thiện và cá nhân hóa việc quý vị sử dụng website huyetlang.com của chúng tôi phù hợp với các nguyên tắc được trình bày trong Chính sách về Quyền riêng tư này.

Tự động thu thập thông tin.

Chúng tôi tự động thu thập một số thông tin từ máy tính hoặc Thiết bị của quý vị khi quý vị truy cập Thuốc Thần Thánh. Ví dụ: chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu phiên truy cập, bao gồm địa chỉ IP của quý vị, phần mềm trình duyệt web và website huyetlang.com chuyển đến. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về hoạt động trực tuyến của quý vị, như nội dung đã xem, các trang đã truy cập và các tìm kiếm và/hoặc đặt chỗ đã được hỗ trợ hay thực hiện. Một trong những mục tiêu của việc thu thập thông tin tự động này là để giúp chúng tôi hiểu được sở thích và tùy chọn của người dùng và tùy chỉnh trải nghiệm người dùng của quý vị.

Thông tin thanh toán.

Chúng tôi có thể cung cấp cho các thành viên tùy chọn lưu thông tin liên quan đến phương thức và lựa chọn thanh toán trên website huyetlang.com của chúng tôi. Nếu quý vị lưu thông tin chi tiết về giao dịch thanh toán đó trên Thuốc Thần Thánh, quý vị sẽ có thể bổ sung, xóa hoặc sửa đổi thông tin đó vào bất kỳ thời điểm nào trong Cài đặt Tài khoản.

Thông tin vị trí và thông tin khác từ thiết bị.

Khi quý vị sử dụng một Ứng dụng trên Thiết bị, chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin về quý vị theo các cách nhìn chung là tương tự và cho mục đích tương tự như khi quý vị sử dụng website huyetlang.com. Ngoài ra, chúng tôi có thể thu thập thông tin về vị trí của quý vị nếu quý vị đã chỉ thị cho Thiết bị gửi thông tin này đến Ứng dụng thông qua cài đặt quyền riêng tư trên Thiết bị đó hoặc nếu quý vị đã tải lên ảnh có kèm thông tin vị trí. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin vị trí thu thập từ Thiết bị hoặc ảnh của quý vị để nâng cao trải nghiệm sử dụng Ứng dụng bằng cách cung cấp cho quý vị nội dung liên quan và quảng cáo theo ngữ cảnh.

Phần Trợ giúp của thanh công cụ trên hầu hết các trình duyệt sẽ cho quý vị biết cách ngăn chặn trình duyệt của quý vị chấp nhận cookie mới, cách cài đặt để trình duyệt thông báo cho quý vị khi quý vị nhận cookie mới hoặc cách vô hiệu hóa các loại cookie không cần thiết. Xin lưu ý rằng nếu quý vị từ chối chấp nhận cookie, quý vị có thể không truy cập được nhiều công cụ du lịch mà các website huyetlang.com của chúng tôi cung cấp.

Các website huyetlang.com của chúng tôi cũng có thể sử dụng Tín hiệu web (còn gọi là gif trống, thẻ pixel hay Web bug), là những hình đồ họa siêu nhỏ có mã định danh duy nhất, có chức năng tương tự như cookie, được đặt trong mã của một trang thông tin điện tử. Chúng tôi sử dụng tín hiệu web để theo dõi các kiểu lưu lượng của người dùng từ một website huyetlang.com của chúng tôi đến một trang thông tin điện tử khác, để gửi hoặc giao tiếp với cookie, để biết được liệu có phải quý vị truy cập website huyetlang.com của chúng tôi từ một quảng cáo trực tuyến hiển thị trên trang thông tin điện tử của bên thứ ba hay không và để cải thiện hiệu quả hoạt động của trang thông tin điện tử. Chúng tôi cũng có thể cho phép các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sử dụng tín hiệu web để giúp chúng tôi hiểu được người nhận đã mở những thư điện tử nào và để theo dõi lưu lượng, các hành động của người truy cập trên website huyetlang.com của chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đánh giá tính hiệu quả của nội dung và các sản phẩm khác của chúng tôi.

Hiển thị quảng cáo/Lựa chọn của quý vị.

Dữ liệu được thu thập để mang đến cho quý vị các quảng cáo liên quan
Thuốc Thần Thánh cam kết cung cấp cho quý vị nội dung và thông tin liên quan trên tất cả các website huyetlang.com của chúng tôi.

Dữ liệu do đối tác kinh doanh và mạng lưới quảng cáo thu thập để mang đến cho quý vị các quảng cáo liên quan
Nhiều quảng cáo mà quý vị nhìn thấy trên các website huyetlang.com của Thuốc Thần Thánh là do Thuốc Thần Thánh hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của Thuốc Thần Thánh cung cấp. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cho phép các bên thứ ba thu thập thông tin về hoạt động trực tuyến của quý vị thông qua cookie và các công nghệ khác. Các bên thứ ba này bao gồm (1) đối tác kinh doanh, các đối tác kinh doanh này thu thập thông tin khi quý vị xem hoặc tương tác với một trong các quảng cáo của họ trên các website huyetlang.com của chúng tôi, và (2) các mạng lưới quảng cáo, họ thu thập thông tin về sở thích của quý vị khi quý vị xem hoặc tương tác với một trong các quảng cáo mà họ đặt trên nhiều trang thông tin điện tử khác nhau trên Internet. Thông tin mà các bên thứ ba này thu thập được sử dụng để đưa ra dự đoán về đặc điểm, sở thích hoặc tùy chọn/lựa chọn ưa thích của quý vị và để hiển thị quảng cáo định hướng theo sở thích của quý vị trên các website huyetlang.com của chúng tôi và trên Internet.

Xin lưu ý rằng chúng tôi không có quyền truy cập hoặc kiểm soát cookie hoặc những công nghệ khác mà các bên thứ ba này có thể sử dụng để thu thập thông tin về sở thích của quý vị và nguyên tắc thu thập thông tin của các bên thứ ba này không thuộc phạm vi điều chỉnh của Chính sách Quyền riêng tư này.

Phản hồi tín hiệu Không theo dõi

Trình duyệt web của quý vị có thể truyền tín hiệu “Do Not Track” (“DNT” – Không theo dõi) đến Thuốc Thần Thánh và các website huyetlang.com khác. Vì có sự khác biệt trong cài đặt mặc định của các trình duyệt web và phương thức các trình duyệt tích hợp tín hiệu DNT nên đôi khi những người điều hành trang thông tin điện tử khó có thể xác định liệu có phải khách truy cập trang thông tin điện tử đã tự chọn cài đặt DNT hay liệu họ có biết rằng họ có lựa chọn trong việc quyết định có cài đặt hay không. Thuốc Thần Thánh hiện không phản hồi tín hiệu DNT. Khi ngành công nghiệp Internet đưa ra quyết định về các tiêu chuẩn liên quan đến vấn đề này và Thuốc Thần Thánh công nhận các tiêu chuẩn đó, chúng tôi có thể đánh giá lại phương pháp này. Vào thời điểm hiện tại, chính sách của chúng tôi liên quan đến cookie nói riêng được trình bày dưới đây trong phần “Cookie và các công nghệ web khác”.

Chúng tôi sử dụng thông tin của quý vị như thế nào

Mục đích chung

Thuốc Thần Thánh sử dụng thông tin chúng tôi thu thập về quý vị cho các mục đích chung sau:

đăng ký và quản lý tài khoản của quý vị, bao gồm cho phép quý vị truy cập và sử dụng website huyetlang.com của chúng tôi;
giao tiếp với quý vị nói chung, bao gồm cung cấp thông tin về Thuốc Thần Thánh và thư mời từ cộng đồng Thuốc Thần Thánh;
cho phép chúng tôi đăng đánh giá của quý vị, bài đăng trên diễn đàn và nội dung khác cho cộng đồng Thuốc Thần Thánh; trả lời các câu hỏi và nhận xét của quý vị; đánh giá sự quan tâm và cải tiến các sản phẩm trên website huyetlang.com của chúng tôi; thông báo cho quý vị về các ưu đãi đặc biệt và sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi hoặc đối tác của chúng tôi cung cấp mà quý vị có thể quan tâm dựa trên tùy chọn nhận tiếp thị của quý vị; tùy chỉnh trải nghiệm của quý vị với Thuốc Thần Thánh theo cách khác, bao gồm cả tùy chỉnh quảng cáo hiển thị cho quý vị; lấy thông tin từ quý vị, bao gồm thông qua khảo sát; giải quyết các tranh chấp hoặc khắc phục sự cố;
ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp hoặc bị cấm có khả năng xảy ra; thực thi Điều khoản sử dụng của chúng tôi và các mục đích khác được thông báo cho quý vị tại thời điểm thu thập.

Giao tiếp bằng thư điện tử

Chúng tôi muốn giúp quý vị dễ dàng tiếp cận sản phẩm trên website huyetlang.com của chúng tôi. Để thực hiện điều này, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị các thư điện tử có chứa thông tin  liên quan đến nhu cầu của quý khách. Chúng tôi tin rằng các thư tin điện tử này sẽ cung cấp cho quý vị thông tin hữu ích về các ưu đãi đặc biệt được cung cấp qua các website huyetlang.com của chúng tôi. Xin lưu ý rằng quý vị sẽ có cơ hội lựa chọn không nhận các thư điện tử này trong bất kỳ thư điện tử nào mà chúng tôi gửi.

Xin vui lòng xem lại phần “Các quyền và lựa chọn của quý vị đối với việc thu thập và sử dụng thông tin của quý vị” bên dưới để biết thêm thông tin.

Chúng tôi chia sẻ thông tin của quý vị với ai

Thuốc Thần Thánh có thể chia sẻ thông tin của quý vị với các tổ chức sau:

Các đối tác kinh doanh, là những người cùng cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cùng với chúng tôi. Quý vị có thể xác định được khi nào một bên thứ ba tham gia vào một sản phẩm hoặc dịch vụ quý vị yêu cầu bởi tên của họ sẽ xuất hiện cùng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc xuất hiện riêng. Nếu quý vị lựa chọn truy cập các dịch vụ tùy chọn này, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về quý vị, bao gồm cả thông tin cá nhân với những đối tác đó. Xin lưu ý rằng chúng tôi không kiểm soát các nguyên tắc về quyền riêng tư của các đối tác kinh doanh là bên thứ ba này.
website huyetlang.com liên kết. Nếu quý vị được chuyển đến Thuốc Thần Thánh từ một website huyetlang.com khác, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin đăng ký của quý vị, chẳng hạn như tên, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ gửi thư, số điện thoại và sở thích du lịch của quý vị với trang thông tin điện tử chuyển đến đó. Chúng tôi không đặt ra giới hạn đối với việc sử dụng thông tin cá nhân của trang thông tin điện tử chuyển đến và chúng tôi khuyến khích quý vị xem xét chính sách quyền riêng tư của mọi trang thông tin điện tử chuyển quý vị đến Thuốc Thần Thánh.
Ngoài những điều đã trình bày ở trên, quý vị sẽ được thông báo khi thông tin cá nhân về quý vị được chia sẻ với bên thứ ba và quý vị sẽ có cơ hội lựa chọn không cho phép chúng tôi chia sẻ thông tin đó.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin tổng hợp hoặc ẩn danh với bên thứ ba, bao gồm cả các nhà quảng cáo và nhà đầu tư. Ví dụ: chúng tôi có thể cho các nhà quảng cáo biết số lượng khách truy cập vào website huyetlang.com của chúng tôi . Thông tin này không chứa bất kỳ thông tin cá nhân nào và được dùng để phát triển nội dung và các dịch vụ mà chúng tôi hy vọng quý vị sẽ quan tâm.

Chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn trong bao lâu

Chúng tôi có thể giữ lại một số thông tin nhất định liên quan đến tài khoản của quý vị trong hồ sơ lưu trữ của chúng tôi, bao gồm các thông tin để phục vụ cho mục đích phân tích cũng như đảm bảo sự toàn vẹn trong lưu trữ hồ sơ. Thời gian chúng tôi lưu giữ thông tin của quý vị phụ thuộc vào mục đích thu thập và sử dụng thông tin của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ không giữ lại thông tin cá nhân của quý vị lâu hơn mức cần thiết cho các mục đích kinh doanh của chúng tôi hay cho các yêu cầu pháp lý. Chúng tôi có thể giữ lại một số thông tin trong một khoảng thời gian sau khi quý vị đã đóng tài khoản của quý vị trên website huyetlang.com của chúng tôi trong trường hợp điều này là cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi và để thực thi, biện hộ hay thiết lập các quyền hợp pháp.

Chúng tôi bảo vệ thông tin của quý vị như thế nào

Chúng tôi muốn quý vị cảm thấy an tâm khi sử dụng Thuốc Thần Thánh và chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin mà chúng tôi thu thập. Trong khi không website huyetlang.com nào có để đảm bảo vấn đề bảo mật thì chúng tôi đã thực hiện và duy trì các biện pháp vật lý, quản trị, kỹ thuật và tổ chức thích hợp nhằm bảo vệ thông tin cá nhân mà quý vị cung cấp cho chúng tôi trước mọi hành vi truy cập, sử dụng trái phép hoặc bất hợp pháp thông tin được tiết lộ và trước nguy cơ mất mát, hư hại, thay đổi hoặc phá hủy ngẫu nhiên. Ví dụ: chỉ những nhân viên được ủy quyền mới được phép truy cập thông tin cá nhân và họ chỉ có thể làm như vậy để phục vụ cho các chức năng công việc đã được cho phép. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng công nghệ mã hóa khi truyền thông tin cá nhân của quý vị giữa hệ thống của quý vị và hệ thống của chúng tôi và giữa hệ thống của chúng tôi với hệ thống của các bên mà chúng tôi chia sẻ thông tin nhạy cảm. Đồng thời, chúng tôi sử dụng tường lửa và các hệ thống phát hiện xâm nhập để ngăn chặn các cá nhân không được ủy quyền truy cập thông tin của quý vị.

Quyền riêng tư của trẻ em

Thuốc Thần Thánh là một trang thông tin điện tử hướng tới độc giả nói chung và không cung cấp dịch vụ trực tiếp cho trẻ em. Nếu một cá nhân mà chúng tôi xác định là trẻ em dưới 13 tuổi gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa hoặc hủy bỏ thông tin đó ngay khi có thể.

Liên kết bên ngoài

website huyetlang.com của chúng tôi có thể bao gồm liên kết đến các trang thông tin điện tử của bên thứ ba. Nếu quý vị truy cập trang thông tin điện tử khác từ các liên kết được cung cấp trên website huyetlang.com của chúng tôi, nhà điều hành của các trang thông tin điện tử đó có thể thu thập thông tin của quý vị và sử dụng thông tin đó theo chính sách quyền riêng tư của họ mà có thể khác với Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi khuyên quý vị nên kiểm tra các tuyên bố về quyền riêng tư đăng trên các trang thông tin điện tử khác đó để hiểu được thủ tục thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của họ.

Truyền thông tin quốc tế

Một số công ty, đại lý và nhà thầu là bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác để thực hiện dịch vụ thay mặt cho chúng tôi có thể cần truyền thông tin cá nhân của quý vị trên phạm vi quốc tế để cung cấp dịch vụ của họ, bao gồm cả các lãnh thổ bên ngoài Hoa Kỳ và Châu Âu. Một số lãnh thổ có thể không có luật bảo vệ dữ liệu nghiêm ngặt như tại Hoa Kỳ và Châu Âu, tuy nhiên chúng tôi đã thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị theo Chính sách Quyền riêng tư này vào mọi thời điểm.

Nếu quý vị truy cập website huyetlang.com của chúng tôi từ bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, xin lưu ý rằng thông tin của quý vị có thể được truyền đến, lưu trữ và xử lý tại Hoa Kỳ là nơi đặt các máy chủ của chúng tôi và điều hành cơ sở dữ liệu trung tâm của chúng tôi. Luật bảo vệ dữ liệu và các luật khác của Hoa Kỳ và các quốc gia khác có thể không toàn diện như tại quốc gia của quý vị nhưng xin an tâm rằng Thuốc Thần Thánh sẽ thực hiện các bước tuân thủ với luật pháp tại Hoa Kỳ để đảm bảo rằng quyền riêng tư của quý vị được bảo vệ. Bằng việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, quý vị hiểu rằng thông tin của quý vị có thể được truyền đến các cơ sở của chúng tôi và các bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ thông tin đó như được mô tả trong Chính sách về Quyền riêng tư này.

Những thay đổi đối với Chính sách về Quyền riêng tư này

Thuốc Thần Thánh có thể thay đổi hoặc sửa đổi Chính sách Quyền riêng tư này trong tương lai. Chúng tôi sẽ ghi chú ngày thực hiện sửa đổi gần nhất đối với Chính sách về Quyền riêng tư này ở cuối trang này và mọi bản sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi đăng tải. Chúng tôi sẽ thông báo cho các thành viên của mình về những thay đổi quan trọng đối với Chính sách về Quyền riêng tư này bằng cách gửi thông báo đến địa chỉ thư điện tử mà quý vị cung cấp cho chúng tôi hoặc bằng cách đăng thông báo trên website huyetlang.com của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích quý vị kiểm tra Chính sách về Quyền riêng tư này thường xuyên để xem phiên bản mới nhất.