HUYẾT LANG

Đại diện: ĐẶNG VĂN SẮC

Địa chỉ : Vũ Di – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc

Số TK ngân hàng Shinhan bank : 700010316414          đăng ký tại chi nhánh Shinhan bank Vĩnh Phúc

Số TK ngân hàng BIDV : 42510000439664     đăng ký tại chi nhánh BIDV Vĩnh Phúc

Điện Thoại : 0386.330.268

Email : dangvansac@gmail.com

Website : huyetlang.com